เทคนิคเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาวาระครบรอบ ๘๐ ปี

นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เนื่องในวาระครบรอบ ๘๐ ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันครบรอบการก่อตั้ง วิทยาลัยฯ ได้ระดมเงินทุนจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี โดยมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนทรัพย์เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา จำนวน ๒๐ ท่าน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๗,๐๐๐ บาท โดยจัดสรรเป็นทุนการศึกษา ๘๑ ทุน แบ่งเป็นทุนละ ๒,๕๐๐ บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐๒,๕๐๐ และจัดสรรเป็นเงินกองทุนสำรองฉุกเฉินสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ มีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาตามโครงการ ๘๐ ปี ๘๑ ทุน ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม อาคาร ๕๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ร่วมแสดงความคิดเห็น