กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชน บ้านโพธิ์ทองเจริญ ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด ทำโครงการ 9101 ผลิตปุ๋ยได้มากถึง 30,000 ตัน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 18 ส.ค.60 ที่ศูนย์กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชนบ้านโพธิ์ทอง ต.เชิงดอย อ.ดอย สะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายวิจิตร หลังสัน นอภ.ดอยสะเก็ด พร้อมนางกัลยา ชาติดี เกษตร อ.ดอยสะเก็ด นายชุติพนธ์ สารแปง (เฉลิม สารแปง) นายก ทต.เชิงดอย นายชัยศิลป์ รินแก้ว ประธานคณะกรรมการชุมชน ต.เชิงดอย และนายวัฒนา สารภี ประธานโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ต.เชิงดอย พร้อมตัวแทนกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์วิสาหกิจชุมชนบ้านโพธิ์ทองเจริญ ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด และตัวแทนชาวบ้านจาก 6 หมู่บ้าน ร่วมโครงการ

มี ม.1 บ้านแม่ดอกแดง ม.2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ ม.4 บ้านป่าคา ม.5 บ้านเกาะ ม.8 บ้านลวงใต้ ม.13 บ้านหนองบัวพัฒนา ที่ได้รับเงินงบประมาณดำเนินการ ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาเกษตรที่ยั่งยืน ผลิตปุ๋ยได้มากถึง 30,000 ต้น ซึ่งทั้งหมดได้ร่วมกันเปิดโครงการดังกล่าว

จากนั้น นายวิจิตร หลังสัน นอภ.ดอยสะเก็ด ลงพื้นที่ดูขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักของเกษตรกร ทำปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์จากใบไม้และหญ้าแห้ง ในการสร้างรายได้ตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล ที่อนุมัติเงินงบประมาณให้ดำเนินงานตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาเกษตรที่ยั่งยืน ที่ศูนย์กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์วิสาหกิจชุมชนบ้านโพธิ์ทอง โดยได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค.2560 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ ผลิตปุ๋ยได้มากถึง 30,000 ตัน เพื่อจำหน่ายสร้างงาน สร้างรายได้ในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ แบบยั่งยืนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น