ยกทัพกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวคุณภาพพบปะผู้ประกอบการ ดันสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางแม่งาน ขนทัพกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวคุณภาพ 4 จังหวัด พบปะผู้ประกอบการที่เชียงใหม่ หวังประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดภัยและข้าวอินทรีย์ ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด เพื่อเชื่อมโยงตลาดการค้าข้าว และสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ข้าว

วันนี้เวลา 10.00 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิด กิจกรรม Business Matching สินค้าข้าว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ระหว่างผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกร โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กิจกรรมที่ 1 : ยกระดับสินค้าข้าวเพื่อให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม โดยมี นายศักดิ์ชัย ถนัดวณิชย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องนพเก้า ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส ถนนช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในเรื่องการผลิต และการตลาดข้าวแบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิตที่ได้คุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย ทั้งข้าวขาวและข้าวสี การแปรรูปเพื่อสร้างคุณค่า และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าข้าว รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด เพื่อให้ผู้บริโภค ผู้ค้า ผู้ประกอบการเข้าถึงสินค้าข้าวที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง ในราคาที่เป็นธรรม โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น การสัมผัสกับสารเคมีน้อยลง สินค้าข้าวขายได้มากขึ้น ในราคาที่สูงขึ้น รายได้มากขึ้น หนี้สินลดลง เกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของกลุ่มจังหวัดได้รับการยอมรับมากขึ้น

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันสนับสนุนสินค้าดี ๆ ที่มาจากความตั้งใจในการผลิตของเกษตรกรบ้านเรา ในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 และช่วยกันประชาสัมพันธ์บอกต่อให้กับผู้บริโภค ผู้ค้า ผู้ประกอบการ ทั้งภายในจังหวัด ในกลุ่มจังหวัด และจังหวัดข้างเคียง ได้รู้จัก ชื่นชอบ อุดหนุน สินค้าดี ๆ ของกลุ่มจังหวัดเรา ผู้ผลิตเองก็ต้องมีคุณธรรม รักษาคุณภาพความปลอดภัย ผลิตอย่างซื่อสัตย์ ทั้งต่อตนเองและผู้บริโภค รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าว

ด้าน นายศักดิ์ชัย ถนัดวณิชย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ปลูกข้าว จำนวน 1,220,742 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต 1,177,266 ไร่ ผลผลิตรวม 669,239 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 568 ต่อไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ปลูกข้าวเหนียว ที่เหลือจะเป็นข้าวเจ้า ร้อยละ 10 การผลิตข้าวภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในปัจจุบันประชาชนผู้บริโภคข้าวได้หันมาให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยทางด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และมีแนวโน้มหันมาบริโภคสินค้าเกษตรสีเขียว/เกษตรปลอดภัยมากขึ้น อาทิเช่น บริโภคข้าวเพื่อรสชาติ (ข้าวหอมมะลิ) บริโภคข้าว เพื่อสุขภาพ (ข้าวหอมนิล ข้าวหอมแดง ข้าวมันปู ข้าวกล้องงอก ข้าวก่ำล้านนา ข้าวไร่ดอย และข้าวอบสมุนไพร) ซึ่งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักโครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยกิจกรรม Business matching เชื่อมโยงตลาดการค้าข้าวปลอดภัย/ข้าวอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการค้าข้ามจังหวัดจากลำปางสู่เชียงใหม่ โดยเชิญ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารและ โรงแรมชั้นนำ ตลอดจน ตัวแทนจำหน่ายข้าวในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมชมสินค้า พร้อมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการเพราะปลูก จนถึงการบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง กล่าวต่อว่า โดยการดำเนินกิจกรรม Business Matching สินค้าข้าวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในวันนี้ เป็นกิจกรรมย่อยของโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าข้าวคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน ได้พบปะกับผู้บริโภค ผู้ค้า ผู้ประกอบการ โดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ในการเชื่อมโยงตลาดข้าวให้กับกลุ่มเกษตรกร และเพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ซื้อ ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้าวคุณภาพได้ ในราคาที่เป็นธรรม โดยมีผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน จากทั้ง 4 จังหวัด ให้ความสนใจมาเข้าร่วมงาน จำนวน 20 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน และได้รับเกียรติจาก ผู้บริโภค ผู้ค้า ผู้ประกอบการ จากทั้ง 4 จังหวัด มาร่วมกิจกรรมรวม 15 ราย แขกผู้มีเกียรติ ผู้สนใจทั่วไป จำนวน 10 ราย รวมทั้งสิ้น 65 ราย ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ สินค้าข้าวเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค ผู้ซื้อ ผู้ประกอบการมากขึ้น ได้รับความสนใจ และสนับสนุนสั่งซื้อทั้งจากภายในงานนี้ และภายหลังจากการจัดงานครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น