จัดโรดโชว์เจาะตลาดข้าวอินทรีย์ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางเดินหน้าเจาะตลาดข้าวอินทรีย์ จัดโรดโชว์แสดงและจำหน่ายสินค้าข้าวถึงเชียงใหม่ เพื่อยกระดับสินค้าข้าวเพื่อให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน หวังช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

วันนี้เวลา 15.00 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าข้าว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (Road Show) โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กิจกรรมที่ 1 : ยกระดับสินค้าข้าวเพื่อให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม โดยมี นายศักดิ์ชัย ถนัดวณิชย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 หน้าลิฟท์แก้ว ห้างเซ็นทรับพลาซ่าเชียงใหม่ แอร์พอร์ต

นายศักดิ์ชัย ถนัดวณิชย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางเปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ได้รับงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้ดำเนินโครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กิจกรรมที่ 1 ยกระดับสินค้าข้าวเพื่อให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีไปสู่กระบวนการผลิตข้าวปลอดภัย นำไปสู่การสร้างมูลค่า/สร้างคุณค่าให้กับสินค้าข้าวกลุ่มจังหวัด เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าวปลอดสารของเกษตรกร นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มเกษตรผู้ผลิตข้าว และเป็นการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานข้าว ตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการ/โรงสีข้าว ผู้บริโภคที่ใส่ใจคุณภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 2,520 ราย มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 4,040 ไร่

นายศักดิ์ชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ซึ่งการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าข้าวในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมย่อยของโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นเวทีแห่งการเชื่อมโยงตลาดการค้าข้าวด้วยผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดภัย/ข้าวอินทรีย์ ให้สามารถสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ผลิตถึงผู้บริโภค พร้อมสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าข้าวให้กับผู้บริโภคทั้งภายในจังหวัด กลุ่มจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานทั้ง 4 จังหวัด ให้ความสนใจมาเข้าร่วมงานเป็นจำนวน 20 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ที่มีมาแสดงและจำหน่ายมีทั้ง ข้าวเหนียวและข้าวจ้าว มีทั้งข้าวขาว ข้าวกล้อง ละข้าวสี ได้แก่ ข้าวไร้ท์เบอรี่ และข้าวทับทิมชุมแพ ทั้งนี้คาดว่าจะช่วยผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ข้าวเป็นที่รู้จัดของผู้บริโภค ผู้ซื้อ และผู้ประกอบการมากขึ้น สามารถเชื่อมโยงตลาดข้าวให้มีประสิทธิภาพและมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น