ชม.ไนท์ซาฟารี จัดซ้อมแผน ป้องกันอัคคีภัย-แผ่นดินไหว

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดซ้อมแผนอัคคีภัยและแผ่นดินไหว รุ่นที่ 2 เพื่อป้องกันความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว โดยมี นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ อาคารไกรสรราชสีห์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับ
ความร่วมมือจากเทศบาลตำบลหนองควาย, เทศบาลตำบลสันปูเลย, สถานีตำรวจภูธรหางดง
และโรงพยาบาลหางดง ซึ่งได้ให้การสนับสนุนการจัดซ้อมแผนอัคคีภัยและแผ่นดินไหวแบบ
มืออาชีพแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติในขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และ
แผ่นดินไหวแก่เจ้าหน้าที่ อันเป็นการป้องกันการเกิดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยว
และสัตว์ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันไม่คาดคิด
สำหรับหลักสูตรซ้อมแผนอัคคีภัยและแผ่นดินไหวในครั้งนี้ เป็นหลักสูตรเบื้องต้น
ที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรม ประกอบด้วย การสร้างความรู้ความเข้าใจ
สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ การควบคุมสติในขณะเกิดเหตุเพลงไหม้ การป้องกันแหล่งกำเนิด
การติดไฟ การป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้เครื่องมือดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงประเภท
ต่างๆ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนจะต้องผ่านการฝึกในภาคปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อม
การป้องกันการเกิดการสูญเสียแก่ตนเองและนักท่องเที่ยวในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ทันท่วงที และจำลองสถานการณ์เพื่อซ้อมแผนการระงับเหตุอัคคีภัย เพื่อที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้ เพื่อลดความรุนแรงและความเสียหาย
สร้างมาตรฐานด้านการให้บริการด้านความปลอดภัยของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ร่วมแสดงความคิดเห็น