จัดหางานมั่นใจคัดกรองแรงงาน ต่างด้าวดำเนินการแล้วเสร็จ6ก.ย.

บรรยากาศการคัดกรองแรงงานต่างด้าว ที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงคึกคัก นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวมาตรวจสอบความสัมพันธ์ล้นหลาม จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ มั่นใจ จะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 6 กันยายน 2560 นี้
ที่ อาคารปรับปรุงคุณภาพศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ถึง วันที่ 7 สิงหาคม 2560 รวมเวลา 15 วัน นั้น ได้มีนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ไม่มีเอกสารแสดงตนใดๆ เข้ายื่นแบบคำขอจ้างคนต่างด้าวแล้ว รวมทั้งหมดจำนวน 9,053 ราย ลูกจ้างรวมทั้งหมด จำนวน 37,665 โดยจากนั้น ได้จัดให้มีการคัดกรองและสัมภาษณ์ เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินการมา ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม จนถึงวันที่11 สิงหาคม 2560 มีแรงงานต่างด้าวที่เข้าสู่กระบวนการคัดกรอง จำนวน 6,260 ราย ผ่านการคัดกรอง จำนวน 6,039 ราย ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 138 ราย และ ไม่มาตามนัด จำนวน 83 ราย โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการนัดหมายให้นายจ้างพาลูกจ้างของตนเองเข้ามาสัมภาษณ์พร้อมกัน และหากนายจ้างไม่สามารถมาได้ให้มอบอำนาจ กรณีบุคคลธรรมดาต้องมอบอำนาจให้บุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น สามี ภรรยา บิดา มารดา หรือญาติพี่น้อง เท่านั้น
ส่วนนิติบุคคล สามารถมอบอำนาจให้พนักงานฝ่ายบุคคล หรือ ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว มาติดต่อ ณ อาคารปรับปรุงคุณภาพศูนย์สินค้าการเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ตามวันนัด ทั้งนี้หากมีหลักฐาน อาทิ รูปถ่ายขณะที่ลูกจ้างทำงานอยู่กับนายจ้าง หรือหลักฐานการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน ให้นำมาใช้ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างด้วย นอกจากนี้ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากที่นายจ้างพาลูกจ้างมาสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบความเป็นนายจ้างลูกจ้างกันจริงแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการออกเอกสารรับรองการเดินทาง เพื่อไปตรวจสัญชาติกับประเทศต้นทาง ซึ่งเมียนมาร์และกัมพูชาได้อำนวยความสะดวก โดยเข้ามาตรวจสัญชาติแรงงานของตนในประเทศไทย
ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งศูนย์ตรวจสัญชาติภายในสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี คาดว่าจะพร้อมดำเนินการตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป ส่วนแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวต้องเดินทางกลับไปทำหนังสือเดินทางที่ประเทศต้นทาง โดยทั้ง 3 สัญชาติเมื่อตรวจสัญชาติแล้ว จะได้รับเอกสารที่ทางการของตนออกให้ จากนั้นต้องดำเนินการขอตรวจลงตรา (วีซ่า) ตรวจสุขภาพ ทำบัตรประกันสุขภาพ และยื่นขออนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หากนายจ้างหรือลูกจ้างมีความประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2912 – 4 หรือ Line ID @doecmi

ร่วมแสดงความคิดเห็น