สพม.34 ติดตามผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อแจ้งข้อราชการให้ทราบดังนี้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4  ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบทีผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวว่า ข้อราชการที่แจ้งให้ทราบดังนี้ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามโครงการ/แผนงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนในเรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 พ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้ ใช้ระบบ ICT ตรวจสอบความโปร่งใสได้ทุกขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง

อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้แก่ ครูนาฎศิลป์ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2560 เพื่อให้ครูนำความรู้ไปฝึกซ้อมนักเรียนและนำไปจัดการแสดงในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมกับพระราชพิธีในส่วนกลางให้สมพระเกียรติ ในวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กำหนดจัดงานมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 137 คน ในวันที่ 25 กันยายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

และวันที่ 19 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการทดลองระบบทดสอบครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3) ด้วยระบบ TEPE Online (เสมือนจริง) ณ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมีข้าราชการครูผู้สอนเข้าสอบวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 408 คน วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 441 คน รวมทั้งสิ้น 849 คน ประกอบด้วยข้าราชการครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 – 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 – 2 (ภาคเช้าสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ภาคบ่าย สอบวิชาวิทยาศาสตร์) การทดสอบในครั้งนี้ ใช้แบบการทดสอบประเมินของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น