เมตตาศึกษาฯ จัดสัปดาห์วิทย์

เมื่อวันที่ผ่านมา ​สาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น โดยนางสุจิตตพร ตระการกมล ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญที่ว่า”จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ณ โรงเรียนเมตตาศึกษาฯ
การจัดงานครั้งนี้ นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย เช่น การให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ “Science Show ”, การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์, การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากขวดน้ำพลาสติก, การแข่งขันวาดภาพจินตนาการวิทยาศาสตร์, การประกวดคำขวัญวันวิทยาศาสตร์, การประกวดจัดบอร์ดในหัวข้อ “พระบิดาแห่งดาราศาสตร์ไทย”, การประกวดบันทึกกิจกรรมและองค์ความรู้จากงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ดีเด่น และที่ได้รับความสนใจมากที่สุดได้แก่ การแข่งขันโยนไข่ไม่แตก ซึ่งนักเรียนได้นำความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้อย่างเต็มที่ โอกาสนี้ทางสาระวิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณ คุณลาวัณย์ จรรย์สืบศรี ที่ได้มอบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้แก่ทางสาระวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนต่อไปด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น