“รื้อฟื้นของดี วิถีพวกแต้ม”ชุมชนต้นแบบสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์

"รื้อฟื้นของดี วิถีพวกแต้ม"ชุมชนต้นแบบสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ ผลักดันเมืองเชียงใหม่ไปสู่ เมืองมรดกโลก

เชียงใหม่เปิดงานเสวนา “รื้อฟื้นของดี วิถีพวกแต้ม” ฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมของเมืองเชียงใหม่ สู่เป้าหมายของการเป็นเมืองมรดกโลกสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่, คณะวิจิตรศิลป์ และคณะสถาปัตย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บุญถาวร เชียงใหม่ และบริษัท พีพีเอส อินฟอร์เมชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด ผู้บริหารรายการ “ช่างมัน” ทางวิทยุครอบครัวข่าว 3 ร่วมจัดกิจกรรม “รื้อฟื้นของดี วิถีพวกแต้ม” ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ วัดพวกแต้ม ต.พระสิงห์ โดยมี นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย พระครูปฏิภาณธรรมพิศิษฏ์เจ้าอาวาสวัดพวกแต้ม, รศ.ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผศ.ดร. ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติโครงการ การพัฒนาตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ “พวกแต้มคัวตอง” อาคารทางศาสนา และพื้นที่โดยรอบภายในของวัดพวกแต้มจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วมตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นกิจกรรมสุดท้ายของโครงการการพัฒนาตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ “พวกแต้มคัวตอง” ที่มีการจัดกิจกรรมมาก่อนหน้านี้ทั้งสิ้น 4 กิจกรรม อาทิ กิจกรรม 1 : สืบซ่อม ฮอมแฮง แปงสร้าง กิจกรรม 2 : คนแต้ม คัวตอง กิจกรรม 3 : เตียวล่องกอง ผ่อของงาม กิจกรรม 4 : ช่างฟ้อน กลองชุม และกิจกรรม 5 : รื้อฟื้นของดี วิถีพวกแต้มซึ่งกิจกรรมทั้ง 5 มุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเน้นกระบวนการดำเนินงาoระหว่าง วัด บ้าน และชุมชนร่วมถึงหน่วยงานจากทางภาครัฐ สถาบันการศึกษา เอกชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางความคิดทางความช่วยเหลือ อันจะส่งผลไปสู่เป้าหมายในการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม และ มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมของเมืองเชียงใหม่ สู่เป้าหมายของการเป็นเมืองมรดกโลก
การจัดกิจกรรม “รื้อฟื้นของดี วิถีพวกแต้ม” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีกิจกรรมทางด้านการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของภาคประชาชนต่อการอนุรักษ์สืบสานชุมชนวัดพวกแต้ม และเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางในการดำเนินงานทางด้านการอนุรักษ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนพวกแต้ม และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อีกทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นและเกิดการตระหนักรู้ของภาคประชาชน ภาคเครือข่าย ในการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม และยังได้จัดให้มีงานเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแนวทางด้านการอนุรักษ์ สืบสาน มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนพวกแต้ม และ ของเมืองเชียงใหม่ การแสดงความคิดเห็นเป็นแนวทางในการได้มาซึ่งข้อมูล วิธีการ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ร่วมกัน มองมุมมองทาง
ด้านการพัฒนาต่อยอดของชุมชนในอนาคต เพื่อให้ชุมชนพวกแต้มเป็นชุมชนตัวอย่างทางด้านการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเมือง ตลอดจนนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจของชุมชน ทั้งในด้านด้านการท่องเที่ยว การพักอาศัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของโครงการ การพัฒนาตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ “พวกแต้มคัวตอง” อาคารทางศาสนา และพื้นที่โดยรอบภายในของวัดพวกแต้ม จังหวัดเชียงใหม่ และ เพื่อเมืองเชียงใหม่ในอนาคต
ทั้งนี้ภายในงานได้จัดโซนนิทรรศการเพื่อให้ความรู้มากมาย อาทิ นิทรรศการ “สืบซ่อม ฮอมแฮง แปงสร้าง” นิทรรศการนี้จะแสดงถึงสถาปัตยกรรมหอไตรของวัดพวกแต้ม และ ลวดลายศิลปกรรมไม้ประกับคัมภีร์ พร้อมจารึกบนใบลาน รูปแบบศิลปกรรมหีบธรรมของวัดพวกแต้ม พร้อมทั้งวีดีโอสำหรับการอนุรักษ์ใบลาน และ หีบธรรม นิทรรศการ “คนแต้ม คัวตอง” ภายในนิทรรศการจะรวบรวมรูปภาพเก่าของชุมชนวัดพวกแต้ม มาจัดทำเป็นอัลบัมรูปขนาดใหญ่ สามารถติดตั้งได้ภายในพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ผู้สนใจหรือคนในชุมชนสามารถมาดูรูปเก่าในอดีตได้นิทรรศการ “เตียวล่องกอง ผ่อของงาม” จะมีการรวบรวมแผนที่ทางวัฒนธรรมของชุมชนพวกแต้ม ที่ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปภายในชุมชนพวกแต้ม ภายในนิทรรศการจะมีข้อมูลความรู้ในเรื่องของความเชื่อในชุมชน และ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนพวกแต้มคัวตอง
นิทรรศการ “ช่างฟ้อน กลองชุม” การให้ความรู้ในเรื่องของการแต่งกายสำหรับช่างฟ้อน และ กลองชุมของชุมชนพวกแต้มและ ความสำคัญในเรื่องของการแสดงว่ามีความสำคัญอย่างไรพวกแต้มจะพัฒนาชุมชนต้นแบบ ในการรักษาคุณค่า ทางอาคารสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ เพื่อผลักดันเมืองเชียงใหม่ไปสู่เมืองมรดกโลก

ร่วมแสดงความคิดเห็น