การพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะให้กับช่างเครื่องช่วยคนพิการ


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูง ภาคเหนือตอนบน 1 สาขาดิจิตอล สาขาท่องเที่ยวและบริการ สาขาเมคาทรอนิกส์ และสาขาออโตเมชัน (เชียงใหม่) หรือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการ ที่ปฏิบัติงานในโรงงานทำขาเทียมประจำโรงพยาบาลชุมชน ทั่วประเทศก้าวสู่ THAILAND 4.0 ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี
นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เข้าเยี่ยมชมการฝึกและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะและขีดความสามารถให้กับช่างเครื่องช่วยคนพิการ โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการ ที่ปฏิบัติงานในโรงงานทำขาเทียมประจำโรงพยาบาลชุมชน ทั่วประเทศก้าวสู่ THAILAND 4.0 ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
การฝึกอบรมนี้เป็นหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการทำขาเทียมใต้เข่าสำหรับผู้พิการที่มีตอขาซับซ้อนจำนวน 35 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2560 ให้กับช่างเครื่องช่วยคนพิการที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเครื่องช่วยคนพิการ 700 ชั่วโมงแล้ว จำนวน 20 คน เพื่อให้ช่างเครื่องช่วยคนพิการที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงงานทำขาเทียมประจำโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ มีทักษะและขีดความสามารถ ในการทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดระดับใต้เข่าที่มีตอขาซับซ้อน และเตรียมความพร้อมสู่การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องช่วยคนพิการ ระดับ 1 และระดับ 2 สามารถให้บริการจัดทำขาเทียมให้กับคนพิการขาขาดระดับใต้เข่าได้ขาเทียมที่ดีมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและรวดเร็ว ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การดูแลของรองศาสตราจารย์นายแพทย์วัชระ รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อรองรับการจัดตั้งโรงงานขาเทียมประจำโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศเพิ่มขึ้นในปี 2561

ร่วมแสดงความคิดเห็น