เมืองแม่เหียะ มีลุ้นเข้าชิงที่1 รางวัลองค์กรส่วนท้องถิ่นดีเด่น

เมืองแม่เหียะเข้ารอบ 8 อปท. ทั่วประเทศชิงที่ 1 องค์กรส่วนท้องถิ่นดีเด่นการบริหารจัดการที่ดีปี 60 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ นายธนวัฒน์ยอดใจนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่เหียะร่วมกันให้การต้อนรับศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ประเภทโดดเด่น รางวัลการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมคณะเนื่องในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานประเมิน “การเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับดีเด่นเพื่อเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี” แก่เทศบาลเมืองแม่เหียะที่ห้องประชุม 80 พรรษารวมใจ เทศบาลเมืองแม่เหียะด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ชี้วัดและแนวทางการตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมควรได้รับรางวัลที่มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทโดดเด่นและประเภททั่วไปและแยกเป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กประกอบด้วย เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล โดยหลังจากที่เทศบาลเมืองแม่เหียะได้รับรางวัลชมเชย ประเภททั่วไป ในปี2559 จึงได้ส่งประเมินในประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ประเภทโดดเด่น พร้อมกับส่งนวัตกรรมโดดเด่น จำนวน 2 นวัตกรรม ได้แก่ นวัตกรรม ดอยคำ ลานทำ นำสุข ซึ่งเป็นการบริการจัดการร้านค้าเชิงวัดพระธาตุดอยคำอย่างเป็นระบบ และ นวัตกรรม ศูนย์สร้างสุข เป็นการบริหารจัดการศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการ อย่างยั่งยืน นั่นเอง
สำหรับหน่วยงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 8 แห่งของประเภทดังกล่าวในปีนี้ทางคณะกรรมการไม่มีการแจ้ง ยังคงปิดเป็นความลับ โดยการทางคณะอนุกรรมการเปิดเผยว่า จาก 8 แห่ง จะคัดเลือกให้แหลือ 5 แห่ง เพื่อรับรางวัล แบ่งเป็นรางวัล ชนะเลิศ 1 รางวัล รองชนะเลิศ 2 รางวัล และชมเชย 2 รางวัล โดยจะเร่งตัดสินและประกาศผลให้ทราบภายในปีงบประมาณ 2560 (เดือนกันยายนนี้)

ร่วมแสดงความคิดเห็น