พสกนิกรเมืองแม่เหียะ ร่วมจิตอาสา ประชารัฐ พัฒนาแหล่งน้ำ สนองพระราชปณิธาน ในหลวง ร.10

ทม.แม่เหียะ ร่วมกับ มทบ.ที่33 ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชุมชน ชุมชนริมคลองแม่เหียะ ลำน้ำสาขาคลองแม่ข่า และประชาชนเมืองแม่เหียะ พร้อมใจกัน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ภายใต้ “โครงการจิตอาสาประชารัฐพัฒนาแหล่งน้ำ กิจกรรม Big Cleaning Day ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนองพระราชปณิธาน ในหลวงรัชกาล ที่ 10” ณ คันคลองชลประทาน หลังตลาดสดแม่เหียะ ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ โดยมี พ.อ.เศรษฐพล เกตุเต็ม รอง ผบ.มทบ.33 เป็นประธาน นำกำลังทหารและนักศึกษาวิชาทหาร กว่า 260 นาย จาก มทบ.33 และพสกนิกรจิตอาสา กว่า 500 คน ร่วมเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายก ทม.แม่เหียะ กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการ ในการแก้ไขปัญหาความสะอาดในแม่น้ำสายหลัก และแหล่งน้ำสาธารณะ ทั้งที่เป็นแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำเปิด โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการขับเคลื่อนในการดำเนินการทำความสะอาด และกำจัดวัชพืช ที่สร้างความตื้นเขินในแหล่งน้ำ รวมถึงกีดขวางการไหลระบายของน้ำ สร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎร เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับ ต.แม่เหียะ เป็นแหล่งต้นน้ำของลำห้วยแม่เหียะ ไหลไปรวมกับคลองแม่ข่า เชื่อมต่อกับ ต.ป่าแดด และไหลลงสู่ลำน้ำแม่ปิง

จึงได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการร่วมเป็นจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำดังกล่าว โดยเป็นแบ่งเป็น 2 ระยะ คือระยะแรกดำเนินการ ระหว่างวันที่ 29-31 ก.ค. ที่ผ่านมา ณ บริเวณลำเหมืองร้องเรือคำ ม.7 ต.แม่เหียะ เขตติดต่อบ้านดาราวดี ม.12 ต.ป่าแดด สำหรับระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 60 โดยฟื้นฟู 6 เส้นทาง ใน ต.แม่เหียะ

โดยการดำเนินการในครั้งนี้ เกิดเป็นการบูรณาการทำงานในลักษณะร่วมแรง ร่วมใจแบบจิตอาสา โดย มทบ.33 ร่วมกับ ทม.แม่เหียะ และชุมชนริมคลองแม่เหียะ ร่วมถึง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ดำเนินการขุดลอกและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ภายใต้ “จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ” เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในรูปแบบของประชารัฐอย่างยั่งยืน โดยมีพื้นที่ดำเนินการทั้งสิ้น 4,081 เมตร เพื่อสนองพระราชปณิธาน ในหลวงรัชกาลที่10 ในการทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น