จัดหางาน ขีดเส้นตาย แรงงานต่างด้าว

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำนายจ้างที่ยังไม่ได้นำแรงงานต่างด้าวมาคัดกรองและสัมภาษณ์ เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ ให้รีบติดต่อศูนย์คัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง ภายในวันที่ 6 กันยายน ชี้ชัดหากพ้นกำหนดแล้วจะไม่สามารถดำเนินการใดๆ ต่อไปได้
นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า นายจ้าง ที่ยื่นคำขอจ้างคนต่างด้าวแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หรือยังไม่ได้นำแรงงานต่างด้าวมาคัดกรองและสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์การเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง ขอให้นำแรงงานต่างด้าวมาสัมภาษณ์โดยด่วน ณ ศูนย์คัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง ลูกจ้างจังหวัดเชียงใหม่ ที่อาคารปรับปรุงคุณภาพ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 6 กันยายน 2560 นี้ เนื่องจาก หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะไม่สามารถดำเนินการใดๆ ต่อไปได้
นางเยาวภา กล่าวต่อว่า ส่วนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ที่ผ่านการคัดกรอง และสัมภาษณ์ รวมทั้งได้รับหนังสือรับรองแล้ว หากประสงค์จะยื่นตรวจสัญชาติ ณ ศูนย์ตรวจสัญชาติคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์จังหวัดเชียงใหม่ จากเดิมที่จะสามารถชำระค่าทำ CI และใบอนุญาตทำงานที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ของร้านสะดวกซื้อ ได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไปนั้น ขอให้ชะลอการชำระเงินออกไปก่อน ทั้งนี้ หากมีกำหนดการที่ชัดเจนแล้ว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง โดยศูนย์ตรวจสัญชาติคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ จังหวัดเชียงใหม่ จะเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ณ อาคารปรับปรุงคุณภาพ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับ แรงงานต่างด้าวที่ได้รับหนังสือรับรองแล้วต้องมีเอกสารหนังสือรับรองติดตัวไว้ตลอดเวลา หากมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ให้ชี้แจงว่าเป็นคนต่างด้าวที่ปฏิบัติตามขั้นตอนและได้รับการผ่อนผันตามคำสั่ง คสช. และประกาศกระทรวงแรงงาน เพื่อรอปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น