จัดการแสดงโขนสี่ภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติฯ ที่เมืองเชียงใหม่ จัดที่วิทยาลัยนาฎศิลปฯ

กระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงโขนสี่ภูมิภาค ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 28 สิงหาคม 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมมายุ 85 พรรษา เพื่อแสดงความเคารพ เทิดทูน และศรัทธาแน่นแฟ้นในสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักคู่บ้านคู่เมืองมาเป็นเวลาช้านาน และพระองค์ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจนานับประการ เจริญรอยตาม เบื้องยุคลบาท ทรงรับสนองพระราชประสงค์ สร้าง สรรค์ความอุดมแก่แผ่นดิน บ้านเมืองมีความมั่นคงได้รับการพัฒนาก้าวหน้า ร่มเย็นเป็นสุข
การจัดการแสดงโขนในครั้งนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปะ กระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงโขนสี่ภูมิภาค โดยให้วิทยาลัยนาฏศิลป์ในส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับผิดชอบ ภาคเหนือ ได้มอบหมายให้วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ และวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยร่วมกันดำเนินการจัดการแสดง ซึ่งเน้นตอนที่เกี่ยวกับความรักของแม่ที่มีต่อลูก นำโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน อินทรศิตถูกศรกินนมมาจัดแสดงให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ชม

ร่วมแสดงความคิดเห็น