แต่งตั้ง…

พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานมอบคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอสารภี ให้ พระครูสาทรกิจโกศล (ชาญ ชวนปญฺโญ) วิทยฐานะน.ธ.เอก,พธ.บ.วัดสารภี เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

ร่วมแสดงความคิดเห็น