กรมการปกครอง มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

กรมการปกครอง มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา โดยหวังให้นำความรู้ ความสามารถกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองต่อไป

วันที่ 3 กันยายน 2560 ที่ ห้องประชุมบ้านพันตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 โดยมีนายสมชัย เลิศประสิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานราชการ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครองกล่าวรายงาน และนายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน ซึ่งกรมการปกครอง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดสรรโค้วต้าพิเศษแก่เยาวชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่จังหวัดที่มีชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่ จำนวน 15 จังหวัด อาทิจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี สุโขทัย เป็นต้น

ทั้งนี้ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา2537 เป็นต้นมา โดยสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาชาวไทยภูเขาตลอดหลักสูตร ภายในระยะเวลา 4 ปี ในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ได้ปรับระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรเป็น 5 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 – 2559 มีนักศึกษาตามโครงการ จำนวน 459 คน และปีการศึกษา 2560 กรมการปกครองสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาชาวไทยภูเขา จำนวน 25 คน รวมจนถึงปัจจุบัน จำนวน 484 คนโดยมีผู้ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 92 คน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 5

รองอธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า กรมการปกครอง มุ่งหวังให้เยาวชนชาวไทยภูเขาที่อยู่บนชุมชนพื้นที่สูงในท้องที่ห่างไกล ได้เข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานจากรัฐ โดยเฉพาะได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมากขึ้น เพื่อการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน และความเจริญของชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งในอนาคต รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงภายในประเทศ และนำเอาความรู้ ความสามารถที่ได้รับจากการศึกษา กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นการช่วยยกระดับการพัฒนาชุมชนและสังคมของตนให้ทัดเทียมกับสังคมอื่นๆ ตลอดจน นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และการดำรงชีวิตในสังคมต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น