เชิงปฎิบัติการ…

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม. เขต 34 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 42 โรงเรียน จัดโดย สพม. เขต 34 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ที่ รร.ธาริน

ร่วมแสดงความคิดเห็น