ทีมนักวิจัยที่ค้นพบเห็ด ” ทรัฟเฟิล ขาวเทพสุคนธ์” ชนิดใหม่ของโลก

 

รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รักษาการแทนรองอธิบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดีกับ ดร.สายสมร ลำยอง ดร.นครินทร์ สุวรรณราช และ ดร.จตุรงค์ คำหล้า ทีมนักวิจัยที่ค้นพบเห็ด ” ทรัฟเฟิล ขาวเทพสุคนธ์” ชนิดใหม่ของโลก ซึ่งได้นามพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จัดขึ้น ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น