คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยการร่วมกันขุดลอกลำเหมืองสาธารณะในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ

ดร.ธนศักดิ์ ตันตินาคม หัวหน้าหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ รวมกว่า 230 คน ออกบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยการร่วมกันขุดลอกลำเหมืองสาธารณะในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพและหมู่บ้านสายลมจอย ต.สุเทพ เมื่อวันที่ผ่านมาเพื่อฝึกให้นักศึกษามีความอดทน มีจิตสาธารณะเสียสละแรงกายเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ร่วมแสดงความคิดเห็น