สพม.เขต34 พัฒนาทักษะครูผู้สอนนาฏศิลป์

สพม.เขต 34 เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านนาฎศิลป์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านนาฎศิลป์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 9 –10 กันยายน 2560 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ โดยมีนายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวรายงาน
ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านนาฎศิลป์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้แก่ ครูผู้สอนนาฏศิลป์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ -แม่ฮ่องสอน) จำนวน 42 โรงเรียน 46 คน
ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับความจงรักภักดีและความกตัญญูรู้คุณ ให้แก่ ครู นักเรียน และบุคลากร ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ได้แสดงออกในการถวายความอาลัย ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้แทนของคนไทยในทุกจังหวัดของภาคเหนือ ได้ร่วมถวายความอาลัยและแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์ ในครั้งนี้ ครู นักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ -แม่ฮ่องสอน) สามารถปฎิบัติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โอกาสนี้ ขอขอบคุณ คุณครูสุขสันติ แวงวรรณ คุณครูกนกเลขา พูนสวัสดิ์ คุณครูเบญจมาภรณ์ คงสิทธิ์ จากวิทยาลัยนาฎศิลป์อ่างทอง คุณครูพรอุษา บริพันธุ์ จากวิทยาลัยนาฎศิลป์ กรุงเทพมหานคร คุณครูนัสธิรัช กรทอง จากโรงเรียนสิริวิทยา สมุทรปราการวิทยากรที่มาให้ความรู้ และขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่าน ที่ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น