สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร โครงการต่างๆ ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี

            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร “โครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ”, “โครงการจัดทำหนังสือพันธุ์มะม่วงในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ”, “การตรวจสอบพันธุ์มะม่วงด้วยเครื่องหมาย DNA SSR” และ “การทดสอบประสิทธิภาพถั่วเขียว 3 พันธุ์ ต่อการจัดการดิน การคัดเลือกไรโซเบียมในท้องถิ่นร่วมกับการทดสอบประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนของถั่วเขียว 3 พันธุ์” เป็นการบูรณาการการทำงานของนักวิจัย 3 หน่วยงาน ระหว่างคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีราภรณ์ อินทสาร นักวิจัยและทีมงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถวายรายงานสรุปการดำเนินงานของปี 2559-2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น