รัฐบาลญี่ปุ่น สนับสนุนโครงการพัฒนา ระบบการบริการด้านการแพทย์ เพื่อประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร

รัฐบาลญี่ปุ่น เห็นชอบให้การสนับสนุน โครงการพัฒนาระบบการบริการด้านการแพทย์ เพื่อประชาชนในพื้นที่สูง อ. ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่า เพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ [Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects Scheme (จีจีพี)] ซึ่งได้จัดพิธีลงนามระหว่าง นายคะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับ นพ.จักร์ชัย ติตตะบุตร ผอ.รพ.ดอยเต่า เมื่อวันที่ 12 ก.ย.60 ที่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

รพ.ดอยเต่า เป็น รพ.ชุมชน ระดับอำเภอ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ จ.เชียงใหม่ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็นพื้นที่ที่ห่างไกลที่สุด แต่ทาง รพ.ดอยเต่า ยังไม่มีรถกระบะพยาบาลขับเคลื่อน 4 ล้อ และขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอดเวลาที่ผ่านมา ทำให้ไม่สามารถตอบสนองกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ในพื้นที่สูงได้อย่างทันท่วงที ดังนั้นการจัดหารถกระบะพยาบาลขับเคลื่อน 4 ล้อ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จึงเป็นประเด็นเร่งด่วน

ด้วยเหตุนี้ทางรัฐบาลญี่ปุ่น จึงให้การสนับสนุนแก่ รพ.ดอยเต่า ในการจัดหารถกระบะพยาบาลขับเคลื่อน 4 ล้อ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามแผนงานที่เสนอขอมา เป็นมูลค่า 3,018,000 บาท รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้ จะสามารถช่วยพัฒนาระบบการบริการการทางแพทย์ฉุกเฉินใน อ.ดอยเต่า ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่น ที่จะสนับสนุนการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ ให้แก่ประชาชนชาวไทย โดยผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่า เพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์(จีจีพี) ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น