โชว์ต้นแบบ ร้านพลังใหญ่ ของคนตัวเล็ก


กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าดำเนินโครงการ MOC Biz Shop ‘ร้านค้าพลังใหญ่ของคนตัวเล็ก’ ตั้งร้านต้นแบบช่วยกระจายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าท้องถิ่น และสินค้าจาก MOC Biz Club กว่า 9,000 ราย เน้นสร้างเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นให้กับร้านค้า น่าซื้อหา จัดวางโดดเด่น ดึงดูดใจผู้บริโภค และในอนาคตกระทรวงฯ จะขยายร้าน MOC Biz Shop ให้ครบทั่วประเทศ พร้อมช่วยต่อยอดการตลาดสู่โลกออนไลน์


นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และประธานการเปิดงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เปิดโครงการ “พัฒนาต้นแบบร้านค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น MOC Biz Shop” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการ การออกแบบผังร้าน การจัดวางสินค้าให้โดดเด่นสื่อถึงเอกลักษณ์อันงดงามของแต่ละท้องถิ่น

รวมถึงเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่นให้อยู่ในห่วงโซ่เดียวกัน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการสนับสนุนภาคธุรกิจที่อยู่ในภูมิภาคทั่วประเทศมาโดยตลอด และเข้าไปให้ความรู้ในการบริการจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพ ตลอดจนการเชื่อมโยงธุรกิจเข้าด้วยกันเพื่อเกื้อกูลกันและ ลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจเพียงลำพังจนเกิดการจัดตั้งเป็น MOC Biz Club ขึ้น

ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั่วประเทศกว่า9,000 ราย ‘ธุรกิจเหล่านี้เปรียบเสมือนคนตัวเล็กที่กระจายอยู่ทั่วประเทศแต่มีพลังมหาศาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ’ หากสามารถรวมพลังกันได้ก็จะทำให้ประเทศเดินหน้าได้ด้วยแรงจากเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ได้อย่างมั่นคง สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเห็นคนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดี ผู้ประกอบธุรกิจในท้องถิ่นแข็งแรงสามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการ MOC Biz Shop ในครั้งนี้จะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยครั้งสำคัญด้วยคนตัวเล็ก โดยมีร้านค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันกว่า 80 ร้านค้า ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะทำหน้าที่สนับสนุนและติวเข้มธุรกิจดังกล่าวให้พร้อมเป็นต้นแบบไม่ว่าจะเป็นด้านคำปรึกษาเชิงลึกในการออกแบบ การจัดวางสินค้า การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) และการศึกษาดูงานในธุรกิจค้าปลีกที่ประสบความสำเร็จ โดยในเฟสแรกจะจัดทำให้เป็นร้านต้นแบบใน 10 จังหวัดก่อนขยายให้ครบทั่วประเทศต่อไป

“ทั้งนี้โครงการ MOC Biz Shop นี้ดำเนินการภายใต้แนวคิด พลิกธุรกิจก้าวล้ำสู่สากล เปลี่ยนแนวคิดธุรกิจสู่นวัตกรรม พร้อมสำหรับความเป็นผู้นำสมัย และสร้างประสบการณ์คุณค่าที่เป็นหนึ่ง และเสริมทักษะภายใต้แนวคิด Retransform : Transforming Local Retail Experience มุ่งหวังสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจรองรับยุค 4.0 สร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคและนึกถึงทุกครั้งที่มาเยือนซึ่งจะเป็นแนวทางสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ในอนาคตกระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนที่จะขยายร้าน MOC Biz Shop ไปทั่วประเทศเชื่อมโยงเข้ากับแหล่งท่องเที่ยวและเข้าสู่การตลาดแบบออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางด้านการตลาดที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้ทั่วถึง” นายสนธิรัตน์ กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น