ตั้งนิคมเศรษฐกิจพอเพียง แก้ปัญหาเกษตรกรยากจน

นายสมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ สปก.กล่าวว่า นิคมเศรษฐกิจพอเพียงอมก๋อย เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเมื่อปีพศ.2535 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ
โครงการนี้เป็นการช่วยเหลือและอพยพชาวบ้านจากต้นน้ำ แม่ตื่น ประกอบกับมติครม.เมื่อ 4ตุลาคม 2558 มอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรในรูปแบบนิคมเศรษฐกิจพอเพียง


สมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ สปก.พร้อมคณะตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียงที่อำเภออมก๋อย เชียงใหม่
นิคมเศรษฐกิจพอเพียงที่อมก๋อย นั้นส.ป.ก.จัดที่ดิน ป่าอมก๋อย (โซน เอ) กว่า 1,409 ไร่ 336 แปลง ให้เกษตรกร 415 ราย ตำบลอมก๋อย หมู่2 และ หมู่ 14 ตำบลสบโขง และตำบลยางเปียง ที่รกร้างว่างเปล่าโล๊ะไม้อ้อ ซึ่งสปก.จัดที่ดินให้เกษตรกรในปี 2537 และปี 2547 จะเป็นกลุ่มเกษตรกร 413 รายเดิมที่อยู่ในพื้นที่3,651 ไร่ 523 แปลง ราษฎรยากจน ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ปัจจัยการดำรงชีพและการผลิต สภาพพื้นที่แห้งแล้ง กันดารมาก
สปก.มีแผนที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งการปรับปรุงถนนเส้นทางการลำเลียงผลผลิต เป็นถนนแบบทางธรรมชาติ ช่วงฝนเดินทางยากลำบาก พัฒนาบ่อน้ำบาดาล10 บ่อ จากบ่อเดิมที่เจาะจากผิวดินลึกเพียง 70 เมตร มีปัญหาการอุดตัน ปัจจุบันราษฎรใช้น้ำจากบ่อน้ำบาดาลของหน่วยงานอื่น

พัฒนาระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในเขตนิคมเศรษฐกิจพอเพียงที่อำเภออมก๋อย เชียงใหม่
นายไพน้อย   แซ่เตียว   ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจากการร่วมลงพื้นที่กับคณะสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน, สำนักบริหารกองทุน, สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ,สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ได้วางแผนสนับสนุนความรู้การปลูกพืชใช้น้ำน้อย การปั้นโอ่ง เพื่อเป็นภาชนะกักเก็บน้ำใช้ในการบริโภค อุปโภค พัฒนาชุมชนสู่รูปแบบวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ ประสานภาคเอกชนร่วมรับซื้อสินค้าเกษตรตามที่ตกลงกัน
ทั้งนี้พื้นที่สปก.ทุกแห่งจะมีการสำรวจความเหมาะสม เพื่อวางผังแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่จำเป็น ทั้งก่อสร้างถนน แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร-และการบริโภค ส่วนกรณีพื้นที่ยึดคืนตามคำสั่งคสช. ที่ 36/2559 จังหวัดเชียงใหม่ 5 แปลง 5,958 ไร่ จะมีเนื้อที่นำร่องดำเนินการ 947.92 ไร่ วงเงิน 5,480,000 บาท โดยทัพภาคที่ 3 กรมทหารช่างที่ 3 ทุกขั้นตอนเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
ขอบคุณ : สปก.เชียงใหม่ /ข้อมูล

ร่วมแสดงความคิดเห็น