PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560) เวลา 09.00น. นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ข้อมูลโปร่งใส ไร้ทุจริต” และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ให้กับหน่วยงานทั่วประเทศ เนื่องในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

หน่วยงานที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นในครั้งนี้ มีจำนวน 68 แห่ง เป็นหน่วยงานในสังกัดของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จำนวน 46 แห่ง โดย นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้นำคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย รองผู้ว่าการ PEA ผู้อำนวยการการไฟฟ้าเขต และผู้จัดการ PEA ร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ มีหน่วยงานได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น จำนวน 2 แห่งคือ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ และ PEA เชียงราย โดย นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ เป็นผู้นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ในสังกัดเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น