ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ พร้อมด้วยกงสุลใหญ่เมียนมา ตรวจเยี่ยมการเปิดศูนย์บริการ One Stop Service เพื่อการทำงานของคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ พร้อมด้วยกงสุลใหญ่เมียนมา ตรวจเยี่ยมการเปิดศูนย์บริการ One Stop Service เพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา โดยหวังช่วยให้ได้เข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องและได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรฐานสากล

เมื่อเวลา 13:00 น. วันที่ 15 ก.ย.60 ที่อาคารปรับปรุงคุณภาพ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยนายกอง ซาล ลวีน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประจำ จ. เชียงใหม่ ร่วมตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และการดำเนินการศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ซึ่งภายหลังจากการตรวจพิสูจน์คัดกรองความสัมพันธ์ความเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง แรง งานต่างด้าว ที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรองแล้ว จะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติจากประเทศต้นทาง โดยจะส่ง จนท.มาปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์บริการตรวจสัญชาติแรงงานแห่งนี้

ศูนย์ตรวจสัญชาติคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ตั้งอยู่ที่ อาคารปรับปรุงคุณภาพ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ  ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.ช้างเผือก อ.เมือ จ.เชียงใหม่ โดยกระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์บริการ เพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ให้บริการในรูปแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่นำหนังสือรับรองไปชำระเงินค่า CI และค่าใบอนุญาตทำงานแล้ว จะต้องเข้ามาที่ศูนย์บริการฯตามกำหนดนัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ขอตรวจสัญชาติกับทางการเมียนมา 2. ขอตรวจลงตราวีซ่ากับตรวจคนเข้าเมือง จ.เชียงใหม่ 3. ขออนุญาตทำ งานกับกรมการจัดหางาน 4. ขอตรวจสุขภาพไปทำบัตรประกันสุขภาพ กับ สสจ.เชียงใหม่ และ 5. รับใบอนุญาตทำงาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำงาน

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีแรงงานจาก จ.เชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง เลือกที่จะเข้ามาตรวจสัญชาติที่ จ.เชียงใหม่ เป็นจำนวนมาก เนื่องจากศูนย์ฯมีที่ตั้งในตัวเมือง เดินทางสะดวก สถานที่กว้างขวาง และสามารถดำเนินการทุกขั้นตอนภายในศูนย์แห่งนี้ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา เข้ามาดำเนินการตามกำหนด และเตรียมหลักฐานที่หน่วยงานต่างๆต้องการให้พร้อม เพื่อความรวดเร็วและเมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว ให้นำติดตัวไว้ขณะทำงาน และแสดงต่อ จนท.

เมื่อมีการตรวจสอบการทำงาน โดยหวังช่วยให้แรงงานต่างด้าว ได้เข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งแรงงานต่างด้าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรฐานสากล เช่น สิทธิด้านการประกันสังคม การคุ้มครองดูแลตามกฎหมาย โดยยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 31 มี.ค.61 สอบ ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางาน จ.เชียงใหม่ สาขาย่อยโทร 0-5311-2911-4 , 085-6955573 หรือ Line Id : @doecmi

ร่วมแสดงความคิดเห็น