เร่งชี้แจงร่างกฎใหม่ ปรับอัตราค่าเก็บขยะ

นายสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (กถ.)ได้ทำหนังสือ แจ้งให้ทุกจังหวัดทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้และสร้างความเข้าใจประชาชนในพื้นที่ต่อ “ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย”ที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 กำหนดให้ดำเนินการร่างกฎกระทรวงให้แล้วเสร็จใน 60 วัน และให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 77 ในการให้การรับรู้กับประชาชน

ทั้งนี้นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ได้ลงนามในเอกสารแจ้งเรื่องโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในร่างกฎหมายกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไปยังอำเภอและอปท.ทุกแห่ง พร้อมรายละเอียดแจ้งการแจกจ่ายเอกสารตามโครงการฯ
โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (กถ.)อนุมัติงบประมาณ 4,180,000 บาท ให้จังหวัด จังหวัดละ 55,000 บาท

ทิ้งขยะไม่เป็นที่ สร้างภาระให้ท้องถิ่น แบกรับปัญหาจัดการขยะ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายเสริมสร้าง ความรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่ อปท.ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม สำหรับร่างฉบับนี้มีหลักการ “ผู้สร้างขยะต้องรับภาระเป็นผู้จ่าย ต้องรับผิดชอบค่าขยะตามปริมาณที่ก่อ อัตราค่าธรรมเนียม คิดตามต้นทุนที่แท้จริงในการบริหารจัดการขยะ ปรับปรุงให้สอดคล้องกับต้นทุนการจัดการทุก 6 ปี ,ขยะไม่เกิน 120 กิโลกรัม ค่าเก็บขน เดือนละ 60-102 บาท ค่าจ้างกำจัด เดือนละ 40-70 บาท ซึ่งปัจจุบันอัตราจัดเก็บค่าขยะแต่ละอปท.แตกต่างกันตามความเหมาะสม บางอปท.เก็บครัวเรือนละ 20-40 บาท หากปรับอัตราใหม่ จะช่วยลดภาระด้านงบประมาณท้องถิ่นในการจัดการขยะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น