โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ เข้าร่วมงาน Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017

           ดูงานสะเต็ม………..สาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำนักเรียนเข้าร่วมงาน Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เมื่อเร็วๆ นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น