ดันเชียงใหม่เป็น “เมืองแห่งกาแฟ” เร่งระดมสมองจัดทำร่างยุทธศาสตร์กาแฟจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่างยุทธศาสตร์กาแฟจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมวาง 5 กลยุทธ์หลัก เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตกาแฟในเขตภาคเหนือตอนบน 1 ให้มีคุณภาพสูงขึ้นตรงตามความต้องการของตลาด หวังผลักดันเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งกาแฟอย่างแท้จริง

วันนี้ (19 กันยายน 2560) เวลา 13:30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่างยุทธศาสตร์กาแฟจังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ณ ห้องฝ้ายคำ โรงแรม Uniserv มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดต้นน้ำ และมีสภาพอากาศดี บางพื้นที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไป จึงเหมาะแก่การปลูกกาแฟอย่างยิ่ง กาแฟสามารถปลูกได้ดีใต้ร่มเงาของต้นไม้ต่างๆ อย่างไรก็ตามจังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าภายใน 5 ปี จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นเมืองแห่งกาแฟ

ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการปลูกกาแฟบนพื้นที่สูงส่งผลให้เกษตรกรไม่เผาทำลายป่า เพราะเกษตรกรต้องดูแลรักษาต้นกาแฟให้มีความอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอเพื่อให้ผลผลิตกาแฟมีคุณภาพ ส่วนด้านการตลาดพบว่า กาแฟยังมีความต้องการสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อร่างยุทธศาสตร์กาแฟแห่งจังหวัดเชียงใหม่ 2561-2565 ไว้ 5 กลยุทธ์คือ กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการแปรรูปและสร้างมูลลค่าเพิ่ม, กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาด้านการตลาด,
กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการวิจัยและพัฒนา และกลยุทธ์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ

ขณะที่ นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในฤดูกาลผลิตที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกกาแฟ 19 อำเภอจำนวน 17,487 ไร่ มีผลผลิตประมาณ 3,848 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ทั้งจังหวัดประมาณ 220 กิโลกรัม โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เร่งพัฒนางานส่งเสริมการผลิตกาแฟให้มีคุณภาพ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น โครงการเกษตรแปลงใหญ่ โครงการ 9101 โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นต้น

นอกจากนี้ยังบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อน นอกจากนี้ยังมีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ โครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ตลอดจนภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือ เป็นต้น และยังเป็นการร่วมสนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งกาแฟอีกด้วย

ด้าน ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การดำเนินงานตามโครงการณ์เสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 หรือ “Lanna Thai Coffee Hub” ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2560 จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตกาแฟในเขตภาคเหนือตอนบน 1 ให้มีคุณภาพสูงขึ้นตรงตามความต้องการของตลาด

โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินงานในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง จากการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมาพบว่า มี smart farmer อย่างน้อย 19 ราย ที่มีองค์ความรู้ในการผลิตกาแฟคุณภาพ และสามารถถ่ายทอดไปยังกลุ่มสมาชิกได้ ซึ่งการประชุมเพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์กาแฟจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นการช่วงผลักดันให้เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งกาแฟอย่างแท้จริง

ร่วมแสดงความคิดเห็น