รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการบริการด้านการแพทย์ เพื่อประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการบริการด้านการแพทย์ เพื่อประชาชนในพื้นที่สูง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ [Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects Scheme (จีจีพี)] ซึ่งได้จัดพิธีลงนามระหว่าง นายคะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับ นายแพทย์จักร์ชัย ติตตะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยเต่า ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560 ที่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

โรงพยาบาลดอยเต่าเป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับอำเภอ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกระทรวสาธารณสุขกำหนดให้เป็นพื้นที่ที่ห่างไกลที่สุด แต่ทางโรงพยาบาลดอยเต่า ยังไม่มีรถกระบะพยาบาลขับเคลื่อน 4 ล้อ และขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอดเวลาที่ผ่านมา ทำให้ไม่สามารถตอบสนองกับเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่สูงได้อย่างทันท่วงที ดังนั้น การจัดหารถกระบะพยาบาลขับเคลื่อน 4 ล้อ และอุปกรณ์ทางการแพทย์จึงเป็นประเด็นเร่งด่วน

ด้วยเหตุนี้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงให้การสนับสนุนแก่ โรงพยาบาลดอยเต่า ในการจัดหารถกระบะพยาบาลขับเคลื่อน 4 ล้อและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามแผนงานที่เสนอขอมาเป็นมูลค่า 3,018,000 บาท รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่ว่า  การสนับสนุนในครั้งนี้จะสามารถช่วยพัฒนาระบบการบริการการทางแพทย์ฉุกเฉินในอำเภอดอยเต่า ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ให้แก่ประชาชนชาวไทย
โดยผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์(จีจีพี) ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น