PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ รับมอบโล่-ตรารับรองมาตรฐาน การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.ย.60 เวลา 13:30 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 60 แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ.60 จำนวน 246 ศูนย์

เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีการให้บริการประชาชนด้วยความ “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย” ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยมี นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี/รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก กล่าวรายงาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ มีหน่วยงานในสังกัด PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ได้รับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 13 แห่ง

ประกอบด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่  ลำพูน เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ฝาง อ.แม่สาย อ.สันป่าตอง อ.เทิง อ.สันทราย อ.แม่ริม อ.เกาะคา และ อ.จอมทอง โดยมี นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ผอ.PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ได้นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ในสังกัด เข้าร่วมรับมอบโล่และตรารับ รองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในครั้งนี้

ที่มาภาพและข้อมูล:
แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
กองอำนวยการ PEA เขต 1 เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น