แจงเปิดศูนย์บริการ One Stop Service

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่แจงการเปิดศูนย์บริการ One Stop Service เพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา พร้อมให้บริการแล้วในรูปแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ คาดจะมีแรงงานจากจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงเลือกที่จะเข้ามาตรวจสัญชาติที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก
นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการดำเนินการภายหลังการตรวจพิสูจน์คัดกรองความสัมพันธ์ความเป็นนายจ้าง-ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวว่า แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรองฯแล้วจะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติ กับประเทศต้นทาง โดยแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จะมีการส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสัญชาติแรงงานของตนในประเทศไทย ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ก็จะเป็นที่ตั้งของศูนย์ตรวจสัญชาติคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาด้วยเช่นกัน ตั้งอยู่ที่ อาคารปรับปรุงคุณภาพ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา ภายในศูนย์ตรวจสัญชาติ กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์บริการ เพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ให้บริการในรูปแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
นางเยาวภา กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่นำหนังสือรับรอง ไปชำระเงินค่า CI และค่าใบอนุญาตทำงานแล้ว จะต้องเข้าศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจังหวัดเชียงใหม่ตามกำหนดนัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน ต่อไปนี้ 1. ขอตรวจสัญชาติ กับทางการเมียนมา – ยื่นใบเสร็จรับเงินค่าจัดทำ CI (สลิปจากเคาน์เตอร์เซอร์วิส 310 บาท) , รับเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง CI (เล่มสีเขียว) , รูปถ่ายคนต่างด้าว ขนาด 1 ? นิ้ว จำนวน 1 ใบ 2. ขอตรวจลงตราวีซ่า กับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ – ยื่นแบบคำร้องขอตรวจลงตรา Visa ติดรูปถ่าย ขนาด 1 ? นิ้ว , สำเนา CI , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง – ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา Visa จำนวน 500 บาท 3. ขออนุญาตทำงาน กับกรมการจัดหางาน – ยื่นแบบคำขออนุญาตทำงาน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.doe.go.th/chiangmai หรือ Line Id : @doecmi) ,ยื่นใบเสร็จรับเงินค่าใบอนุญาตทำงาน (สลิปจากเคาน์เตอร์เซอร์วิส 560 บาท) – สำเนา CI และสำเนา Visa , หนังสือรับรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง – รูปถ่ายคนต่างด้าว ขนาด 1 ? นิ้ว จำนวน 2 ใบ , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้าง หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลเฉพาะหน้าแรก (กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล) 4. ขอตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพ กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยนำเอกสาร สำเนา CI , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง , รูปถ่ายคนต่างด้าว ขนาด 1 ? นิ้ว จำนวน 2 ใบ , ชำระค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท ค่าประกันสุขภาพ 500 บาท รวม 1,000 บาท และ 5. รับใบอนุญาตทำงาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำงาน โดยยื่นใบเสร็จรับเงินค่าตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า จากการที่ทางการเมียนมาได้ตั้งศูนย์ตรวจสัญชาติในจังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะมีแรงงานจากจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงเลือกที่จะเข้ามาตรวจสัญชาติที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากศูนย์ฯ มีที่ตั้งในตัวเมือง เดินทางสะดวก สถานที่กว้างขวาง และสามารถดำเนินการเสร็จทุกขั้นตอนภายในศูนย์แห่งนี้ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา เข้าดำเนินการตามกำหนดนัด และเตรียมหลักฐานที่หน่วยงานต่างๆต้องการให้พร้อมเพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว ให้นำติดตัวไว้ขณะทำงานและแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อมีการตรวจสอบการทำงาน โดยจะได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น