ถวายทุนการศึกษา…

ดร.จันทราวดี วิทยานุกรณ์ ถวายทุนการศึกษา และถวายภัตตาหารเพล แด่พระนิสิต มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ นักเรียนโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาฯ กองทุนปิ่นนเรศวร์ และกองทุนวิทยานุกรณ์ จำนวนทั้งหมด 150 ทุนๆละ 2,000 บาทโดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมพิธี ณ พระวิหารหลวงวัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น