พะเยาเปิดรับฟังความเห็น เรื่องแผนพัฒนาจังหวัด4ปี

จ.พะเยา ระดมมวลชนทุกภาคส่วน รับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี เน้นงานด้านความมั่นคง โครงการพระราชดำริ และส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่โรงแรมเกทเวย์ จ.พะเยา ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2561-2564) โดยสำนักงานจังหวัดพะเยาจัดขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา ฉบับทบทวนประจำปี พ.ศ.2562 และแผนปฏิบัติราชกาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามมาตรา 19 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 ที่กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับทุกภาคส่วน โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ราชการส่วนภูมิภาค ส่วนกลางประจำจังหวัด ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการต่าง ๆ กว่า 500 คน

ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ในฐานะคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนา จ.พะเยา กล่าวว่า ร่างแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา 4 ปี (2561-2564) มีประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ รวม 113 โครงการ วงเงินงบประมาณกว่า 687 ล้านบาท สำหรับครั้งนี้มีโครงการที่เน้นย้ำเพิ่มเติม เช่น โครงการส่งเสริมความมั่นคงโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายแรงงาน ที่อาจเป็นที่มาของปัญหาความมั่นคงปลอดภัย และสาธารณสุข , การขยายหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการตามพระราชดำริ , โครงการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงนิเวศและวัฒนธรรม และการก่อตั้งศูนย์สุขภาพภาคเหนือ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นต้น

ด้านนายเกรียงไกร เตชะวรางกุล ผู้แทนปลัดจังหวัด ได้ชี้แจงประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาความมั่นคงจะเป็นภัยรูปแบบใหม่ เช่น ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด , การค้ามนุษย์ และ ภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งนี้ร่างแผนดังกล่าวได้กำหนดทิศทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา 3 ทิศทาง ซึ่งทิศทางแรกปัญหานั้นต้องตอบสนองความต้องการของประชาชน , ทิศทางที่สอง ต้องมีการเตรียมพร้อมด้านบุคลากรผู้รับผิดชอบ และทิศทางที่สาม การสนับสนุนยุทธศาสตร์อื่น ๆ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน อย่างไรก็ตาม ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา กล่าวในตอนท้ายว่า หากหน่วยงาน/องค์กรใดต้องการเสนอโครงการหรือขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม ขอให้ส่งภายในวันที่ 25 กันยายน 2560 ก่อนการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพะเยาในวันที่ 26 กันยายน 2560

สำหรับร่างแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา 4 ปี ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน , ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ , ด้านการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน ,ด้านการสร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน , ด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ ด้านการส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน และการประชุมครั้งนี้ ได้มีการถ่ายทอดเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา FM 95.25 MHz และ Facebook Live ของพะเยาทีวีชุมชน ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น