บ่มเพาะผู้ประกอบการ

นางสุพิศ ยางาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการประเมินผลการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ภาคเหนือ มีสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินในระดับภาค ภาคเหนือ จำนวน 10 แห่ง เข้ารับการประเมินสู่ความเป็นเลิศระดับชาติ ภาคเหนือ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รูป

ร่วมแสดงความคิดเห็น