เชียงใหม่ แจ้งผลการดำเนินงานของศูนย์บริการ เพื่อการทำงานของคนต่างด้าว

เชียงใหม่ แจ้งผลการดำเนินงานของศูนย์บริการ เพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา เป็นที่น่าพอใจ

โดย นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางาน จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของศูนย์บริการ เพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จ.เชียงใหม่ ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 15 ก.ย.60 ที่ผ่านมา มีนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่ชำระค่าธรรมเนียม ณ Counter Service แล้ว

เข้ารับการตรวจสัญชาติ แยกเป็นนายจ้างที่มีท้องที่ทำงานใน จ.เชียงใหม่ จำนวน 991 ราย แรงงานต่างด้าว จำนวน 2,690 ราย และนายจ้างที่มีท้องที่ทำงานในจังหวัดอื่น จำนวน 144 ราย แรงงานต่างด้าว จำนวน 495 ราย รวมผู้ใช้บริการทั้งสิ้น นายจ้าง จำนวน 1,135 ราย ลูกจ้าง จำนวน 3,185 ราย (ข้อมูล ระหว่างวันที่ 15 – 24 ก.ย.60)

นางเยาวภา กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ภายในศูนย์จะให้บริการแบบ One Stop Service มี 4 หน่วยงาน มาดำเนินงานร่วมกัน สามารถตรวจสัญชาติ แล้วรับเล่ม CI จากทางการเมียนมา และขอตรวจลงตราจากตรวจคนเข้าเมือง จ.เชียงใหม่ ขอ รับใบอนุญาตทำงาน กับกรมการจัดหางาน ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ กับ สสจ.เชียงใหม่ พร้อมรับใบอนุญาตทำงานภายในวันเดียวกันได้เลย โดยมีรายละเอียดขั้นตอนและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบด้วย

1. ขอตรวจสัญชาติ กับทางการเมียนมา รูปถ่ายคนต่างด้าว ขนาด 1 ½ นิ้ว จำนวน 1 ใบ ยื่นใบเสร็จรับเงินค่าจัดทำ CI (สลิปจากเคาน์เตอร์เซอร์วิส 310 บาท) และรับเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง CI (เล่มสีเขียว)

2. ขอตรวจลงตราวีซ่า กับตรวจคนเข้าเมือง จ.เชียงใหม่ ยื่นแบบคำร้องขอตรวจลงตรา Visa ติดรูปถ่าย ขนาด 1 ½ นิ้ว – สำเนา CI สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง และชำระค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา Visa จำนวน 500 บาท

3. ขออนุญาตทำงาน กับกรมการจัดหางาน ยื่นแบบคำขออนุญาตทำงาน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.doe. go.th/chiangmai หรือ Line Id : @doecmi) ยื่นใบเสร็จรับเงินค่าใบอนุญาตทำงาน (สลิปจากเคาน์เตอร์เซอร์วิส 560 บาท) สำเนา CI และสำเนา Visa หนังสือรับรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง รูปถ่ายคนต่างด้าว ขนาด 1 ½ นิ้ว จำนวน 2 ใบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้าง หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ บุคคลเฉพาะหน้าแรก (กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล)

4. ขอตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพ กับ สสจ.เชียงใหม่ สำเนา CI สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง รูปถ่ายคนต่างด้าว ขนาด 1 ½ นิ้ว จำนวน 2 ใบ ชำระค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท ค่าประกันสุขภาพ 500 บาท รวม 1,000 บาท

5. รับใบอนุญาตทำงาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำงาน และยื่นใบเสร็จรับเงินค่าตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพ เพื่อขอรับใบอนุญาตทำงานที่จุดสุดท้าย

อย่างไรก็ตาม จากการที่ทางการเมียนมา ได้ตั้งศูนย์ตรวจสัญชาติใน จ.เชียงใหม่ คาดว่าจะมีแรงงานจาก จ.เชียงใหม่และใกล้เคียง เลือกที่จะเข้ามาตรวจสัญชาติที่ จ.เชียงใหม่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากศูนย์ฯ มีที่ตั้งในตัวเมือง เดินทางสะดวก สถานที่กว้างขวาง และสามารถดำเนินการเสร็จทุกขั้นตอนภายในศูนย์แห่งนี้ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ขอให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา เข้าดำเนินการตามกำหนดนัด และเตรียมหลักฐานที่หน่วยงานต่างๆต้องการให้พร้อมเพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว ให้นำติดตัวไว้ขณะทำงานและแสดงต่อ จนท. เมื่อมีการตรวจสอบการทำงาน โดยจะได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 31 มี.ค.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางาน จ.เชียงใหม่ สาขาย่อย โทร. 0-5311-2911-4, 085-6955573 หรือ Line Id :@doecmi จัดหางาน จ.เชียงใหม่ กล่าวส่งท้าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น