พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปประกอบพิธีบวงสรวงโครงการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง

เมื่อเวลา 10:35 น. วันที่ 28 กันยายน 2560 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จยังวิหารวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อทรงประกอบพิธีบวงสรวงโครงการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และทรงบรรจุวัตถุมงคลในฐานพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต พระประธานประจำวิหาร และทรงระบายสีลงในผนังวิหารเป็นปฐมฤกษ์

การบูรณปฏิสังขรณ์ในเบื้องต้น ตั้งพระทัยจะเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งช่างพื้นเมืองเขียนค้างไว้ยังไม่เสร็จ ซึ่งการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังทรงออกแบบใหม่ทั้งหมดภายในวิหารให้เป็นงานสร้างสรรค์ศิลปะล้านนาไทยแบบร่วมสมัย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับรัชกาลที่ 9 และเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติ

ได้ทรงกราบบังคมทูลขอพระราชทานบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เรื่อง “พระมหาชนก” มาประดิษฐานเพื่อเผยแพร่คำสอนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องบุคคลเปรียบด้วยน้ำ 7 จำพวก เป็นเรื่องราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงสนพระราชหฤทัยแต่ยังมิได้ทรงนิพนธ์ไว้ สำหรับเรื่องราวของภาพจิตกรรมฝาผนังภายในวิหาร ประกอบด้วย เรื่องของอดีตพระพุทธเจ้า และไตรภูมิจักรวาล เรื่องบุคคลเปรียบด้วยน้ำ 7 จำพวก และเรื่องพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

ทั้งนี้ ในการบรรจุวัตถุมงคลในฐานพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต ทางกองทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ได้ผลิตพระพิมพ์ทั้งหมด 4 แบบ คือ พระนางพญาพิมพ์ใหญ่ พระนางพญาพิมพ์เล็ก พระปิดตาโภคทรัพย์ พระปางลีลา รวมจำนวนทั้งหมด 84,000 องค์

เพื่อสืบทอดคำสอนของพระพุทธองค์ 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นพระพุทธบูชาประดิษฐ์ในฐานพระพุทธรูปพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต และได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมสมทบทุนบูชาพระพิมพ์บรรจุใต้ฐานพระประธานพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิตองค์ละ 100 บาท พุทธศาสนิกชนสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานกองทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เบอร์โทรศัพท์ 08 – 0740 – 4411 และ 08 – 1811 – 2221

ร่วมแสดงความคิดเห็น