ม.แม่โจ้รุกรับรองสมรรถนะ บุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสถาบันมาตรฐานวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) โดย ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน (พลังงานชีวภาพ การจัดการพลังงาน และพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์) และสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า วิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้ดำเนินการในการประสานงานและจัดเครื่องมือ สถานที่ เพื่อให้ทาง สถาบันมาตรฐานวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) เข้ามาทำการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือน เมษายน 2560 จนในวันที่ 4 กันยายน 2560 คณะสถาบันมาตรฐานวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วิทยาลัยพลังงานทดแทน) เพื่อให้การรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และในวันที่ วันที่ 13 กันยายน 2560 คณะกรรมการสถาบันมาตรฐานวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) มีมติให้การรับรอง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน และยังยังมีความเห็นให้ทำการเชื่อมโยงกระบวนการรับรองบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ด้วย
ทั้งนี้ อาชีพที่จะดำเนินการรับรองมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน ประกอบด้วย 17 อาชีพ คือ 1.ผู้ปฏิบัติงานตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า/คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 2.ผู้ปฏิบัติงานตรวจวัดพลังงานความร้อน/คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 3.ผู้ปฏิบัติงานตรวจวัดพลังงานระบบทำความเย็นและปรับอากาศ/คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 4.ผู้ปฏิบัติงานอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า/คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 5.ผู้ปฏิบัติงานอนุรักษ์พลังงานความร้อน/คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 6.ผู้ปฏิบัติงานอนุรักษ์พลังงานระบบทำความเย็นและปรับอากาศ/คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 7.ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในอาคาร/คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 8.ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในโรงงาน/คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 9.ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไฟฟ้า/คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5 10.ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานความร้อน/คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5 11.ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงานด้านไฟฟ้า/คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5 12.ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงานด้านความร้อน/คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5
13.ผู้จัดการด้านพลังงานไฟฟ้าในอาคาร/คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 614.ผู้จัดการด้านพลังงานความร้อนในอาคาร/คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 615.ผู้จัดการด้านพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน/คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 616.ผู้จัดการด้านพลังงานความร้อนในโรงงาน/คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 17.ผู้ตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงาน/คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 6จากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ทำให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นหน่วยงานรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทนแห่งแรกของประเทศไทย
นอกจากจะเป็นหน่วยงานรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทนแห่งแรกของประเทศไทยแล้วนั้น ในปี 2560 วิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้ประกาศความสำเร็จในงานด้านพลังงานและพลังงานทดแทนไว้ในหลายผลงาน เช่น รางวัล Thailand Energy Awards 2016 ผู้ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภทสถาบันการศึกษา
จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รางวัล Thailand Energy Awards 2017 รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off – Grid) และรางวัล ASEAN Energy Awards 2017 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทโครงการไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On – Grid) ผลงานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับกังหันลมแบบไม่เชื่อมต่อสายส่งสำหรับชุมชนพื้นที่สูงในหุบเขาภาคเหนือ Thailand Energy Awards 2017 อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น