ศูนย์ราชการสะดวก..

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบโล่รางวัลและตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ให้แก่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จากการคัดเลือกของ สนง.คณะ กก.พัฒนาระบบราชการ(กพร.) โดยมี ชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดฯ รับมอบ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ร่วมแสดงความคิดเห็น