2 เรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ใบประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

อาจารย์วิไลรัตน์ เกียรติไชยากร ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวศิริรัตน์ ไชยเหล็ก นักศึกษาดีเด่น ระดับ ปวช. สาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว และ นายสัญญลักษณ์ ยี่เมา นักศึกษาดีเด่น ระดับ ปวส. จากสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จาก นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และในการนี้ นางสาวน้องจันทร์ สายแสง นักศึกษาสาขางานการโรงแรมฯ ระดับ ปวช. 1 ได้รับทุนการศึกษา ในวันเยาวชนแห่งชาติจากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย เมื่อวันที่ ณ ห้องประชุมอาคารอนุสรณ์ 80 ปี เรยีนาฯ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น