คณะวิทย์ฯ มร.ชม.จัดอบรมสะเต็มศึกษาครูมัธยม

อาจารย์ ดร. ชาญ ยอดเละ รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ศูนย์สะเต็มศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาและการออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา สำหรับครูมัธยมศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร. ชาญ ยอดเละ รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา

อาจารย์ ดร. ชาญ ยอดเละ รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ กล่าวว่า สะเต็มศึกษาเป็นหนึ่งในแนวคิดของการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาผุ้เรียน แนวคิดของสะเต็มศึกษา ( STEM Education) เป็นแนวคิดที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ อันจะทำให้ผู้เรียนได้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถและทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันได้

ที่ผ่านมาได้มีการรณรงค์เพื่อให้ครูได้เรียนรู้ในหลักการสะเต็มศึกษา ได้เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา อย่างไรก็ตามก็ยังมีครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกเป็นจำนวนมากที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจและจำเป็นต้องพัฒนาการบูรณาการของการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา รวมถึงสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้กับการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของบริบทท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

ศูนย์สะเต็ม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงร่วมกับสถาบันเสริม ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานฝึกอบรมและให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาและการออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา สำหรับครูมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2

ทั้งนี้เพื่อให้ครูได้เรียนรุ้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ครูผู้ ปฏิบัติการตามชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อให้ครุได้ปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น อีกทั้งให้ครุสามารถประยุกต์แนวคิดของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานวัตกรรมของเยาวชนไทยในอนาคต

ร่วมแสดงความคิดเห็น