โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดอบรมเขียนโปรแกรมฯ

รงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมการอบรม “การเขียนโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่และฝึกควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์” โดยทีมวิทยากรนำโดย ผศ.พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ หัวหน้าหลักสูตรระบบควบคุมอัตโนมัติ พร้อมคณะอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารอำนวยการฯ เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น