เชียงใหม่คว้า 14 รางวัล ด้านท่องเที่ยว

ททท. มอบรางวัลกินรีครั้งที่ 11 จังหวัดเชียงใหม่คว้า 14 รางวัล ยกระดับมาตรฐานอุตหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่สากล ทั้งนี้การประกวดและมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเน้นกรอบ4 แนวคิดมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการขายแหล่งท่องเที่ยวและการบริการ

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 (11th Thailand Tourism Awards) โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และผู้บริหาร ททท. เข้าร่วมงาน พร้อมด้วยผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ที่ได้รับรางวัลฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องรอยัล พารากอน ฮอลล์ 3 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

นายยุทธศักดิ์ สุภสร กล่าวว่า การประกวดและมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือ Thailand Tourism Awards นั้น ททท. ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดขึ้นทุก 2 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นนโยบายในการให้ความสำคัญในการดูแลรักษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน รวมถึงการยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวสู่สากล โดยในการประกวดครั้งที่ 11 นี้ มีเกณฑ์การตัดสินที่เข้มข้นเช่นเดิม โดยเพิ่มน้ำหนักให้กับการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีกรอบแนวคิดในการพิจารณาตัดสินประกอบด้วย 4 แนวคิด คือ 1. การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 4 มิติ ได้แก่ การบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตระหนักต่อประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชุมชนมีส่วนร่วมและมีการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 2. การนำแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 3. การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว (Value Creation) และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) และ 4. การมีความพร้อมในการส่งเสริมด้านการตลาดท่องเที่ยว ตลอดจนการนำแนวทางการตลาดแนวใหม่ (Modern Marketing) มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการขาย

ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นสินค้าและบริการที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างเข้มข้นในทุกมิติ อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการ ด้านการส่งเสริมตลาด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และความพร้อมของบุคลากรที่ให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและครบวงจร เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ในแนวทางการต่อยอดให้แก่สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ ในแผนวิสาหกิจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ในการเป็นผู้นําในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน” ดังนั้น รางวัล “กินรี” ที่มอบให้ทุกผลงานจึงเปรียบเสมือนเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการ (Tourism Accreditation) ที่สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

สำหรับการประกวดปีนี้ มีทั้งหมด 5 ประเภทรางวัล โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและดีเด่น รวมทั้งสิ้น 108 ผลงาน – รางวัลประเภทองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 14 ผลงาน – รางวัลประเภทรายการนำเที่ยว 17 ผลงาน – รางวัลประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 11 ผลงาน – รางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยว 46 ผลงาน – รางวัลประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 20 ผลงาน

ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัลกินรีทั้งหมด 14 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลยอดเยี่ยม 7 รางวัล ได้แก่

1.อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก รางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยว

2.เชียงใหม่ ไนท์ ซาฟารี รางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยว

3.สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง รางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

4.โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท รางวัลประเภทที่พักนักท่องเที่ยว

5.ฟ้าล้านนาสปา รางวัลประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

6.โอเอซิส ลานนา สปา รางวัลประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

7.ระรินจินดา เวลเนส สปา แอนด์ ออนเซ็น เชียงใหม่

รางวัลประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรางวัลดีเด่น 7 รางวัล ได้แก่ 1.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) รางวัลประเภทองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

2.Thai Elephant Home รางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยว

3.Tao Garden Health Spa and Resort รางวัลประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

4.โรงแรมปานวิมาน เชียงใหม่ สปา รีสอร์ท รางวัลประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

5.ชีวา สปา รางวัลประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

6.ศิราสปา รางวัลประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

7.บริษัท Trailhead รางวัลประเภทรายการนำเที่ยว

ผู้ว่าฯ ททท. กล่าวในตอนท้ายว่า การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เป็นเจตนารมย์อัน แน่วแน่ของ ททท. ที่มีมาอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานและการยอมรับทัดเทียมในระดับนานาชาติ อีกทั้ง เพื่อเชิดชูและให้กำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลที่สามารถจัดการการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพเพื่อความยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้การท่องเที่ยว เป็นอีกทางหนึ่งในการเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น