เดินหน้าหนุน เกษตรอินทรีย์เหนือตอนบน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าจัดการอบรมและคัดเลือกผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้ผลิตและผู้ประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าอินทรีย์ ที่ผ่านการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ให้มีมาตรฐานตรงกับข้อบังคับทางการตลาด

นางนิตยา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ผ่านมา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการอบรมและคัดเลือกผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Organic Lanna) ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 ราย ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมการอบรมและคัดเลือกผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในครั้งนี้มีวิทยากรชื่อดัง คุณชนกมณฐ์ รักษาเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอัตลักษณ์ และอาจารย์คณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิต บรรยายในหัวข้อ ‘Brand Identity and Packaging Design’พร้อมให้คำปรึกษากับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิด จากนั้นจึงดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจากคณะกรรมการคัดเลือกฯ ผู้ประกอบการที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ 15 ราย เพื่อเข้าสู่กิจกรรม Work shop ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงลึก ในเรื่องของ Branding Packaging and Marketing กับผู้เชี่ยวชาญ และทีมงานบริษัทออกแบบระดับประเทศ Cookiesdynamo ต่อไป

นางนิตยา กล่าวต่อว่า ทั้งนี้กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา งบประมาณปี 2560 ที่มีเป้าหมายพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพของผู้ผลิตและผู้ประกอบการโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าอินทรีย์ ผ่านการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐานตรงกับข้อบังคับทางการตลาด และมีรูปแบบที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น