ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร เมืองลำพูนลดลงอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำพูน ประจำเดือนสิงหาคม 2560 พบว่าปริมาณผลผลิตทางการเกษตรลดลง จากช่วงปลายฤดูกาล และหมดฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ได้รับรายงานจากสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำพูน ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ว่า เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่าขยายตัวร้อยละ 0.6 จากเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อนจากดัชนีผลผลิตภาคบริการของจังหวัดลำพูน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและ ภัตตาคาร ยอดขายสินค้าทั้งปลีกและส่ง และปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคบริการที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.2, 13.2 และ 11.1 ตามลำดับ เนื่องจากมีอัตรการเข้าพักของนักท่องเที่ยวดเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น

สำหรับดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 และการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 ในขณะที่เดือนนี้ยังไม่มีการเปิดโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่ม ด้านดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมในเดือนสิงหาคม 2560 หดตัวร้อยละ -6.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลง มีเพียงลำไยและมะม่วงซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ ที่ยังคงมีการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยในปีนี้มีปริมาณผลผลิตลำไยลดลงร้อยละ -7.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกาล ในขณะที่มะม่วงมีปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นถึง 6.8 เท่า เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปีนี้มีผลผลิตออกมาจำนวนมาก สำหรับพืชเศรษฐกิจตัวอื่นๆ ซึ่งเป็นเครื่องช้างเศรษฐกิจที่สำคัญในเดือนสิงหาคม 2560 พบว่า ได้หมดฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้ว
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ -11.0 เป็นผลมาจาก ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ ในเดือนสิงหาคม 2560 หดตัวลงร้อยละ -49.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำและงบรายจ่ายลงทุนที่ลดลงร้อยละ -51.5 และ -42.5 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากส่วนราชการในจังหวัดลำพูนได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงจากปีก่อน ทั้งงบประจำและลงลงทุน สำหรับดัชนีการบริโภคภาคเอกชน มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 20.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลใหม่ ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.1 และปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนที่อยู่อาศัยที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 8.5 ด้านดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ในเดือนสิงหาคม 2560 ขยายตัวร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากจำนวนรถยนต์พาณิชย์ที่จดทะเบียนใหม่ ที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 1.1 เท่า และพื้นที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างรวมที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น