ถวายทานสลากภัต…

โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนางสุจิตตพร ตระการกมล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนได้ร่วมงานทำบุญประจำปี 2560 ถวายทานสลากภัต ปีที่ 89 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เพื่อสืบทอดประเพณีที่ดีงามและทำบุญอุทิศผลบุญแด่ผู้มีพระคุณและผู้มีอุปการคุณต่อวัดและโรงเรียนเมตตาศึกษาที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งนักเรียนเมตตาศึกษา ได้ช่วยงานอำนวยความสะดวกแก่ศรัทธาสาธุชนในผ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายสลากภัต, ฝ่ายจัดสถานที่สำหรับพระภิกษุสงฆ์, ฝ่ายภัตตาหารเพล ,ช่วยงานด้านโรงทาน และช่วยดูแลรักษาความสะอาดภายในวัด เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น