แม่ริมเปิดกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโฮ่งนอก แลกเงินขวัญถุงพระราชทาน

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอำเภอแม่ริมเป็นประธานในการจัดกิจกรรมพิธีมอบกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโฮ่งนอก และการแลกเงินขวัญถุงพระราชทานให้แก่สมาชิกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านโฮ่งนอก ม.10 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2557 จากเงินพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทย ให้นำประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้านและต่อยอดการดำเนินงานไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอื่นๆมุ่งสร้างความปรองดองและความสามัคคีโดยยึดโยงกับความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คน

ในกิจกรรมดังกล่าวมีสมาชิกกองทุนเข้ารับเงินขวัญถุงพระราชทานจำนวน 400 ถุง ณ ศาลาการเปรียญวัดหิรัญนิคม โดยมีนายวิชัย ชัยวิทย์นนท์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม นายชุมพร เนตรธนู กำนันตำบลแม่แรม นายประสงค์ คำอยู่ ผญบ.บ้านโฮ่งนอก และผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจากทุกหมู่บ้านในเขตตำบลแม่แรมร่วมในพิธี

ร่วมแสดงความคิดเห็น