เปิดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม. เขต 34 เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต : ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็ก ให้แก่ นักเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพ ภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น