ม.นอร์ท-เชียงใหม่ นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมบริการวิชาการด้านการเสริมสร้างกำลังใจสำหรับผู้พิการ

นางสาวจารุณี ปัญควณิช หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการด้านการเสริมสร้างกำลังใจสำหรับผู้พิการ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น