หลักประกันสุขภาพจาก สปสช. รายการบริการสร้างเสริมสุขภาพและบริการป้องกันโรคของคนไทยในแต่ละกลุ่ม

กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ บริการเสริมสุขภาพและบริการป้องกันโรค -ทดสอบการตั้งครรภ์ ตรวจครรรภ์ และประเมินความเสี่ยง ตรวจเลือดคัดกรองภาวะซีด ซิฟิลิส เอชไอวี ตับอักเสบบี ธาลัสซิเมีย และดาวน์ซินโดรม ตรวจปัสสาวะ ฉีดวัคซีนบาดทะยักและวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ก โฟลิก และไอโอดีน และให้ยาต้านไวรัสเอซไอวีเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก ตรวจช่องปากและฟัน ประเมินสุขภาพจิต ตรวจหลังคลอดและคุมกำเนิด ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สมุดบันทึกสุขภาพ

กลุ่มเด็กเล็ก อายุ 0-5 ปี บริการเสริมสุขภาพและบริการป้องกันโรค-ฉีดวัคซีนบีซีจี ตับอักเสบบี บาดทะยัก คอตีบ ไอกรน โปลิโอ หั หัดเยอรมัน คางทูม ไข้หวัดใหญ่ และไข้สมองอักเสบเจอี ตรวจเลือดคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ ภาวะซีด การติดเชื้อเอชไอวี ชั่งนํ้าหนักวัดส่วนสูงเพื่อติดตามการเจริญเติบโต ตรวคัดกรองพัฒนาการ ตรวจช่องปาก และฟัน เคลือบฟลูออไรด์ การให้ยาไทรอกซิกป้องกันภาวะพร่องไทรอยด์ ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ก ยาต้านไวรัสเอดส์ สมุดบันทึกสุขภาพ บันทึกพัฒนาการ และแว่นตาหากมีภาวะสายตาผิดปกติ

กลุ่มเด็กโตวัยรุ่น บริการเสริมสุขภาพและบริการป้องกันโรค-ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ชั่งนํ้าหนัก วัดส่วนสูง เพื่อติดตามการเจริญเติบโต ตรวจเลือดคัดกรองภาวะซีด เอชไอวี ตรวจช่องปากและฟัน ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจคัดกรองสายตาและการได้ยิน คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ /สุรา/สารเสพติด เคลือบฟลูออไรด์และหลุมร่องฟัน การให้ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ก ส่วนหากมีภาวะสายตาผิดปกติ (สำหรับนักเรียน ป.1) การป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์ การคุมกำเนิด การให้คำปรึกษาแนะนำ

กลุ่มผู้ใหญ่ บริการเสริมสุขภาพและบริการป้องกันโรค ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจเลือดคัดกรองเบาหวาน เอชไอวี คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ /สุรา/สารเสพติด คัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เคลือบฟลูออไรด์การให้ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ก และหลอดเลือด ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เคลือดฟลูออไรด์ การให้ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ก การป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การคุมกำเนิด การให้ความรู้ตรวจเต้านมด้วยตนเอง การให้คำปรึกษาแนะนำ

กลุ่มผู้สูง อายุบริการเสริมสุขภาพและบริการป้องกันโรค ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ตรวจประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (ADL) ตรวจวัดดัชนีมวลการ ความดันโลหิต ตรวจเลือดคัดกรองเบาหวาน เอชไอวี คัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง คัดกรองโรคซึมเศร้า การเคลือบฟลูออไรด์ การให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายและฝึกสมองป้องกันโรคสมองเสื่อม การให้ความรู้ตรวจเต้านมด้วยตนเอง การให้คำปรึกษาแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย ที่จะได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลมีดังนี้ หญิงตั้งครรภ์มากกว่า 4 เดือน ขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกกลุ่มอายุได้แก่ โรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไตวายเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ ติดตามรายการ “ สุขถ้วนหน้ากับหลักประกันสุขภาพ “ ทางคลื่นวิทยุ สวท.เชียงใหม่ FM 93.75.ทุกวันจันทร์ เวลา 11.10 ถึง 12.00

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!